Služby

Geodetické práce Žilina

Ak potrebujete vyhotoviť geometrický plán , alebo zamerať pozemok , či vytýčiť hranice pozemku v teréne a označiť ich zvolenou stabilizáciou (trubka, kolík, medzník), zamerať Váš nový dom popr. inú stavbu ( garáž, kotolňa, prístavba ), alebo vyhotoviť účelovú mapu so zameraním inžinierskych sietí a prípojok, či akúkoľvek mapu v papierovej podobe transformovať do elektronického grafického výkresu formou digitalizácie mapy , alebo zhotoviť znalecký posudok a odhad nehnuteľnosti , neváhajte a obráťte sa prosím na nás.

Vyhotovujeme najmä geometrické plány na vyznačenie budov, rodinných domov, rekreačných domov, a ďaľšie podklady potrebné pre kolaudáciu rodinného domu, to všetko veľmi rýchlo a kvalitne. V rámci okresu Žilina - mesto a jej okolia vyhotovíme geometrický plán do týždňa, v iných okresoch do 14 dní. Rozdelenie pozemku bez potreby súhlasného prehlásenia vyhotovujeme podľa rozsahu, rozdelenie o menej než 10 bodoch znateľných v teréne vyhotovíme v Žiline - meste do týždňa, v iných okresoch do 14 dní. Našou ďaľšou službou, kterú poskytujeme je vytýčenie (vyznačenie) hraníc v teréne, aj v prípade, že si nie ste istí, kadiaľ presne vedie vaša hranica pozemku.

Geometrický plán

Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu

Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na obnovu právneho stavu

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Návrh geometrického plánu

Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Identifikácia parcely

Zameranie stavby, rozostavanej stavby

Zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

Rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností (pozemkov)

Vyznačenie vecného bremena

Majetkoprávne vysporiadanie

vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

vyhotovenie zmluvy na zriadenie vecného bremena

vyhotovenie návrhu na vklad

podávanie žiadostí na správu katastra nehnuteňostí

vyberanie dokladov zo správy katastra nehnuteňostí

Služby pre projektantov

Projektovú dokumentácia - polohopisný a výškopisný podklad

Inžinierskych siete - prieskum a šetrenie ich priebehu

Šetrenie majetkoprávnych vzťahov

Mapové podklady katastra nehnuteľností - zabezpečenie

3D skenovanie a zobrazenie stavebných objektov

2D/3D zameranie skutočného stavu stavebného objektu

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - príprava, spracovanie a vyhotovenie

Služby pre realizáciu stavieb

Polohové vytýčenie stavby

Výškové vytýčenie stavby

Vytýčenie stavebných objektov - kanalizácia, vodovod, plyn a pod.

Kontrolné merania v priebehu výstavby

Výpočty kubatúr dovezených/odvezených hmôt

Geodetický dozor stavby

Porealizačné zameranie stavebných objektov - DSVS

Geometrické plány na rozostavané stavby, ku kolaudačnému konaniu, zriadenie vecného bremena

Zameranie a výpočet spevnených plôch

Súdne znalectvo

Znalecký posudok na odhad hodnoty nehnuteľností (aj výnosová hodnota)

Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

Znalecký posudky v oblasti katastra nehnuteľností

ad hoc odborné stanoviská v oblasti katastra nehnuteľností

Vyhotovovanie zmlúv na prevod vlastníckeho práva

Právne služby pri sporoch o priebeh hranice

Účelové mapové diela

Účelová mapa základného významu – technická mapa závodu, technická mapa mesta, základná mapa diaľnice

Účelové mapy ostatné – mapa vlastníckych vzťahov

Účelová mapa záhrady/parku

Predrealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu, a priebehu inžinierskych sietí daného územia, pre správcov inžinierskych sietí

Porealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu, a priebehu inžinierskych sietí daného územia, pre správcov inžinierskych sietí

Špeciálne geodetické merania

Priestorových deformácie a pretvorenia objektov - meranie

Vytyčovacie siete - tvorba

Tvorba sietí vzťažných bodov pre meranie deformácií objektov

Špeciálne merania v strojárenskom priemysle

Skenovanie výrobných liniek

Meranie žeriavových dráh

Cenník geodetických prác

Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Geodetická kancelária SYKO s.r.o. Žilina

Zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

Vyznačenie vecného bremena

Majetkoprávne vysporiadanie

Zameranie stavby, rozostavanej stavby

Potrebujete vyhotoviť geometrický plán, vytýčiť hranicu pozemku, zistiť skutočný stav, previesť alebo nadobudnúť vlastnícke právo?

Naša firma Vám všetky tieto služby profesionálne vyhotoví v krátkom čase za výbornú cenu a navyše Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo pre Vaše nasledovné právne kroky.


Každý rok vyhotovíme na celom území SR viac ako 200 geometrických plánov pre širokú verejnosť, cca 30 geometrických plánov veľkých rozsahov a vytýčime viac ako 50 pozemkov. V rámci celého územia SR vyhotovíme geometrický plán do týždňa , v iných okresoch do 14 dní.

Našou ďaľšou službou, ktorú poskytujeme je vytýčenie (vyznačenie) hraníc v teréne, aj v prípade, že si nie ste istí, kadiaľ presne vedie vaša hranica pozemku.


Najčastejšie vyhotovovanými geometrickými plánmi sú GP na :

 • zameranie adresného bodu
 • vytýčenie hraníc pozemku
 • vytýčenie stavieb
 • zameranie stavby, rozostavanej stavby
 • zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností (pozemkov)
 • vyznačenie vecného bremena
 • majetkoprávne vysporiadanie
 • vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • vyhotovenie zmluvy na zriadenie vecného bremena
 • vyhotovenie návrhu na vklad
 • podávanie žiadostí na správu katastra nehnuteňostí
 • vyberanie dokladov zo správy katastra nehnuteňostí
 • Kontaktujte nás, ak požadujete službu, ktorá v zozname najžiadanejších geodetických prác vypísaná nie je.

Referencie