Súkromná geodetická firma

Private surveying company

Private Geodäticshe gesselschaft

Geodetické práce Žilina

Kto sme a čo robíme ?

Firmu SYKO, s.r.o. Žilina tvorí dynamický kolektív, ktorý ponúka široké spektrum služieb v geodézií, majetkoprávnom vysporiadaní a oceňovaní nehnuteľností, ktorých cieľom je riešenie práve Vašich problémov. Všetko bez zbytočných nákladov, v rozumnom časovom horizonte a špičkovej kvalite.

Geodeti Žilina - SYKO s.r.o

Hľadáte spoľahlivú geodetickú firmu v Žiline, resp. na celom Slovensku?

SYKO, s.r.o. Žilina nadväzujúc na tradíciu fyzickej osoby (Ing. František Sýkora) už od roku 1991 poskytuje komplexný sortiment služieb v geodézii ako napr. vytyčovanie pozemkov, geometrické plány, vytyčovanie stavieb, geodetické podklady pre projektovú dokumentáciu a iné.

Geodetická firma SYKO, s.r.o. Žilina poskytuje služby autorizovaného geodeta pre inžiniersku geodéziu aj pre kataster nehnuteľností. Ďalej poskytuje geodetické služby spojené s prevodom nehnuteľností a majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné bremená a iné) a znalecké posudky (oceňovanie nehnuteľností). Od septembra 2010 sme rozbehli aj projekčnú činnosť zameranú výhradne na projektovanie energeticky pasívnych domov EPD a nízkoenergetických domov.

Geometrický plán

Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu

Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na obnovu právneho stavu

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Návrh geometrického plánu

Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Identifikácia parcely

Zameranie stavby, rozostavanej stavby

Zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

Rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností (pozemkov)

Vyznačenie vecného bremena

Majetkoprávne vysporiadanie

vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

vyhotovenie zmluvy na zriadenie vecného bremena

vyhotovenie návrhu na vklad

podávanie žiadostí na správu katastra nehnuteňostí

vyberanie dokladov zo správy katastra nehnuteňostí

Služby pre projektantov

Projektovú dokumentácia - polohopisný a výškopisný podklad

Inžinierskych siete - prieskum a šetrenie ich priebehu

Šetrenie majetkoprávnych vzťahov

Mapové podklady katastra nehnuteľností - zabezpečenie

3D skenovanie a zobrazenie stavebných objektov

2D/3D zameranie skutočného stavu stavebného objektu

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - príprava, spracovanie a vyhotovenie

Služby pre realizáciu stavieb

Polohové vytýčenie stavby

Výškové vytýčenie stavby

Vytýčenie stavebných objektov - kanalizácia, vodovod, plyn a pod.

Kontrolné merania v priebehu výstavby

Výpočty kubatúr dovezených/odvezených hmôt

Geodetický dozor stavby

Porealizačné zameranie stavebných objektov - DSVS

Geometrické plány na rozostavané stavby, ku kolaudačnému konaniu, zriadenie vecného bremena

Zameranie a výpočet spevnených plôch

Súdne znalectvo

Znalecký posudok na odhad hodnoty nehnuteľností (aj výnosová hodnota)

Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

Znalecký posudky v oblasti katastra nehnuteľností

ad hoc odborné stanoviská v oblasti katastra nehnuteľností

Vyhotovovanie zmlúv na prevod vlastníckeho práva

Právne služby pri sporoch o priebeh hranice

Účelové mapové diela

Účelová mapa základného významu – technická mapa závodu, technická mapa mesta, základná mapa diaľnice

Účelové mapy ostatné – mapa vlastníckych vzťahov

Účelová mapa záhrady/parku

Predrealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu, a priebehu inžinierskych sietí daného územia, pre správcov inžinierskych sietí

Porealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu, a priebehu inžinierskych sietí daného územia, pre správcov inžinierskych sietí

Špeciálne geodetické merania

Priestorových deformácie a pretvorenia objektov - meranie

Vytyčovacie siete - tvorba

Tvorba sietí vzťažných bodov pre meranie deformácií objektov

Špeciálne merania v strojárenskom priemysle

Skenovanie výrobných liniek

Meranie žeriavových dráh

Cenník geodetických prác

#htmlcaption1#htmlcaption2#htmlcaption3#htmlcaption4#htmlcaption5#htmlcaption6
Služby pre realizáciu stavieb. Vytýčenie stavby.
Geometrický plán. Porealizačné zameranie (DSVS).
Služby pre projektantov. Inžinierske siete.
Polohopis. Výškopis. Priebeh inžinierských sietí.
Kataster nehnuteľností. Geometrický plán.
Vytýčenie pozemku. Vysporiadanie pozemkov.
Účelové mapovanie. Mapy so špeciálnym obsahom.
Mapy právnych vzťahov.
Špeciálne geodetické merania. Vytyčovacie siete.
Deformácie objektov. Skenovanie.
Súdne znalectvo. Odhad hodnoty nehnuteľnosti.
Odborné stanovisko ad hoc. Prevod vlastníckeho práva.
Geodetické a kartografické práce Žiline - kontaktujte nás
Kontaktujte nás

Geodetická kancelária Žilina

SYKO, s.r.o.

Andreja Kmeťa 320/7

010 01 Žilina

Slovakia

•   zobraziť mapu

Tel.: +421 908 079 779

geodetickeprace@gmail.com

IČO: 36442500

DPH: SK2022174550

www.sykogeodet.sk
•   kontaktný formulár